Algemene Voorwaarden Gutteling Psychologie
In deze overeenkomst staan de algemene voorwaarden en werkwijze van Gutteling Psychologie, die voorafgaand aan de behandeling aan u voorgelegd worden. Met ondertekening geeft u aan bekend te zijn met deze afspraken en dat u hiermee instemt.
Informatie over diagnostiek, behandeling, vergoedingen en de procedure bij klachten kunt u vinden op https://www.guttelingpsychologie.nl

Proces intake, behandeling en afsluiten behandeling
Tijdens de diagnostiekfase wordt met u gekeken middels gesprek(ken)en eventueel aanvullend testonderzoek of er sprake is van een classificatie conform de DSM-5. Er zal een behandelplan opgesteld worden met behandeldoelen en therapeutische interventies welke u bij akkoord ondertekent. Dit behandelplan dient regelmatig, doch in elk geval hal jaarlijks te worden geëvalueerd.
Zodra u een behandelingsovereenkomst hebt met uw therapeut, is inzake uw dossier de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Dit houdt in dat uw therapeut alleen mag handelen als u toestemming hebt gegeven en u goed geïnformeerd bent.
Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, stuurt uw therapeut na de diagnostiekfase bij de start van de behandeling een bericht aan de huisarts omtrent diagnose en voorgesteld behandelplan. Bij beëindiging van de behandeling wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd. Bij behandeltrajecten die langer dan een jaar lopen wordt de huisarts na ieder behandeljaar geinformeerd over het beloop van de behandeling. Ook kan in het kader van uw behandeling uitwisseling van informatie plaats vinden tussen uw therapeut, uw huisarts of andere betrokkenen bij uw behandeling. Deze informatie zal altijd vooraf met u besproken worden en alleen plaatsvinden na gerichte toestemming (ze ook Geheimhoudingsplicht en Privacy).
Bij aanvang, soms gedurende en bij beëindiging van de behandeling zult u gevraagd worden één of meerdere vragenlijsten in te vullen (Routine Outcome Monitoring, ROM). Deze brengen de verandering van uw klachten en uw tevredenheid met de behandeling in beeld.

Geheimhoudingsplicht en Privacy
De psychotherapeut, klinisch psycholoog en GZ-psycholoog hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts of Arbodienst. Zij mogen alleen in noodsituaties hun geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psychotherapeut, klinisch psycholoog en GZ-psycholoog hebben geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben ook een geheimhoudingsplicht en zijn lid van LVVP, NVGZP, VEN en/of VGCt.
De psychotherapeut, klinisch psycholoog en GZ-psycholoog zijn verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van uw diagnose en de besteedde tijd geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatiebank, het DIS, voor toetsing van de zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer u dit niet wilt kunt u een privacyverklaring ondertekenen.

Vergoeding
De diagnostiekfase en de behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Bij Gutteling Psychologie wordt contractvrij gewerkt, wat gevolgen kan hebben voor de vergoeding waar u recht op heeft. Er is een verschil in vergoeding bij een restitutiepolis, een naturapolis of een combinatiepolis. Vraag bij uw verzekeraar na wat de exacte vergoeding is van uw behandeling bij een ongecontracteerde zorgverlener. U betaalt sowieso (ongeacht gecontracteerd/ongecontracteerd) uw eigen risico.
Elke maand wordt de nota opgemaakt van de consulten die u heeft gehad in betreffende periode. U dient het gehele bedrag dan binnen 14 dagen te voldoen. U heeft dan voldoende tijd om de vergoeding reeds terug te hebben van uw zorgverzekeraar.
​Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van te voren worden afgezegd. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden verzet of afgezegd worden in rekening gebracht. No-show tarief is 50 euro. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Gutteling Psychologie, Sint Jobskade 408, 3024 EN Rotterdam